Opfølgning på forhøjet indhold af Fluorid

Som tidligere informeret har det vist sig at der er et forhøjet indhold af Fluorid i det grundvand, som Haarlev vandværk indvinder.

Det forhøjede indhold af fluorid findes dog kun i halvdelen af Grundvandsboringerne.

Dette bevirkede at vi i december 2017, bekendtgjorde på vores hjemmeside at vandværket ville begynde at finde nye muligheder for indvinding af grundvand uden for højt indhold af fluorid.

Senere i januar 2018 blev vi bedt om af det kommunale tilsyn at informere direkte til de af vore forbrugere som modtager vand fra den del af vandværket som har forhøjet indhold af fluorid, dette gjorde vi via vores sms varsling, samtidig med vi uploadede kopi af brev fra tilsynet for Patientsikkerhed, vedr. forhøjet indhold af fluorid.

Haarlev vandværk har siden efteråret 2017 i samarbejde med firmaet Niras arbejdet på at undersøge det omkringliggende opland for evt. at finde nyt grundvand med lavere indhold af fluorid.

Det vil sige vi har taget analyser af kendte boringer, for at danne et billede af niveauet af fluorid i grundvandet omkring os.

Denne forundersøgelse skal danne grundlag for at udpege en location, hvor det vil være muligt at etablere en ny boring efter vand.

Da det er meget dyrt at etablere en grundvandsboring, har vi forsøgt at få så mange valide analyser med i vores vurdering som muligt.

Arbejdet med indsamling af data er snart ved at være tilendebragt og vi håber snart at kunne tage næste step, nemlig udpegning af sted hvor vi vil søge om tilladelse til etablering af en boring.

Haarlev vandværk

Bestyrelsen.