Haarlev Vandforsyning

Haarlev Vandforsyning forsyner et område som arealmæssigt er stort, området afgrænses i Øst af Varpelev omr., Ll. Tårnby – mod nord af Stolpehuse, Himlingøje, Grupperholm, med nødforsyningsledning til Køge – mod vest af Poulstrup, Kanderød Skov, og mod syd af St. Linde.

Forsyningsområdet er opdelt i 2 sektioner, som ikke har forbindelse til hinanden, se under menu pkt. Forsyningsområder, hvilken sektion du får vand fra og hvordan en vandanalyse i dit omr. ser ud.

Til at forsyne dette store område råder vi over ca. 106 km ledningsnet, for at kunne ”styre” vandets vej i ledningsnettet er det muligt at aflukke strækninger/områder af dette, til dette brug anvendes ca. 225 skydeventiler, i tilfælde af brand skal der være vand til rådighed for brandvæsenet og til at tappe vand fra vores ledningsnet er der mont. 44 brandhaner, disse afprøves af Beredskabet Stevns og vedligeholdes af vandværket.

Udover at forsyne vore forbrugere i ovenstående område har vi nødforsyningspligt overfor St. Tårnby vandværk .

Haarlev Vandforsyning er i Stevns Kommunes vandforsyningsplan udpeget som et af de 4 ”modervandværker” i Stevns Kommune, disse er udover Haarlev, Strøby Egede, St. Heddinge og Rødvig vandværker. Formålet med denne opdeling er at de 4 moder vandværker, hver især har et udpeget forsyningsområde hvor i der i dag ligger mindre vandværker. I tilfælde af at et af disse værker får problemer kan et af de 4 modervandværker hjælpe/overtage forsyningen for det på gældende vandværk.

Vandværket indvinder sit vand fra den gamle Aggerup ådal, dette sker fra 4 boringer, som alle ligger i nærheden af vandværket.

Vandværket blev dannet i 1935 og var oprindeligt placeret i centrum af Hårlev by, men da den stigende efterspørgsel på vand gennem årene gjorde at der ikke var vand nok til rådighed i byområdet flyttede man i 1962 en boring ud til området ved Stigbroen.

Dette blev starten til en udflytning af vandværket i det man i 1972 påbegyndte byggeriet af et nyt vandværk på Himlingøjevej, samtidig udførte man en ny boring i forbindelse med vandværks byggeriet, denne blev efter nogle år fulgt op af endnu en boring og denne af endnu en boring således at man i midten af 1980’eren havde 4 boringer omkring vandværket.

I forbindelse med redigering af drikkevanddirektivet i 2001, sænkedes grænseværdien for indhold af Arsen fra 50 mikrogram/l. til 5 mikrogram/l.

Dette gjorde at Haarlev Vandforsyning overskred grænseværdien for Arsen, i løbet af de følgende år blev der bygget om på det eksisterende vandværk således at grænseværdien kunne overholdes. Bestyrelsen for vandværket var dog klar over at denne ombygning nok ikke kunne gøres tidsvarende og økonomisk god nok, så derfor ansøgte man generalforsamlingen om bevilling til at gå i gang med at bygge et nyt vandværk som erstatning for det gamle vandværk fra 1972.

Dette byggeri blev sat i gang i 2008 og i 2010 blev det nye vandværk taget i brug.

Det nye vandværk er bygget som 2 vandværker i et, forstået således at vandet produceres i 2 parallelle filteranlæg og ledes derefter ud i hver sin rentvandstank, fra disse rentvandstanke udpumpes vandet i 2 separate udpumpningsanlæg til hver sin område af ledningsnettet.

Denne opbygning af vandværket bevirker at ved fejl eller reparationer kan det ene filter anlæg i en periode klare den fulde produktion af vand, således at forbruger ikke vil være mærke sådanne evt. stop.

Det nye vandværks filteranlæg er opbygget som lukkede trykfiltre hvor vandet først ledes igennem et for filter, derefter over i et efterfilter, for til sidst at blive ledt ind i et adsorptionsfilter hvori et specielt filtermateriale sørger for at rense for arsen, inden vandet ledes til rentvandstankene.

Vandværket producerer årligt ca. 225-235.000 m3 vand, med et spild i ledningsnettet på ca. 4-5%.
I dette spild er inkluderet den mængde vand der går fra til brandslukning.